Cerca nel dizionario nel sito
Il Club
(più di
50 000
iscritti!!!)

* passa il mouse su una parola per visualizzare la traduzione italiana.

Informazioni
歌曲名: Super Star
歌手: S.H.E.
专辑: 疯狂奇幻旅程

xiào
jiù
gē sòng
歌颂
zhòu méi tóu
皱眉头
jiù
xīn tòng
心痛
méi
kōng
lǐ huì
理会
zhǐ
gǎn shòu
感受
nǐ de
你的
gǎn shòu
感受
yào
wǎng
zǒu
líng hún
灵魂
dài zǒu
带走
wèi
zháo
le
liú
zhe
yǒu
shén me
什么
yòng
shì
diàn
shì
guāng
shì
wéi yī
唯一
de
shén huà
神话
zhǐ
ài
 
you
 
are
 
my
 
super
 
star
zhǔ zǎi
主宰
chóng bài
崇拜
méi yǒu
没有
gèng hǎo
更好
de
bàn fǎ
办法
zhí
néng
ài
 
you
 
are
 
my
 
super
 
star
shǒu
shì
shǒu
shì
wēn róu
温柔
de
yǔ zhòu
宇宙
zhè
xiǎo
xīng qiú
星球
jiù
zài
shǒu
zhōng
zhuàn dòng
转动
qǐng
kàn jiàn
看见
ràng
yǒu
mèng
kě yǐ
可以
zuò
wèi
le
fēng
bì xū
必须
jiǎng lì
奖励
shì
yì yì
意义
shì
tiàn
shì
shì
shén
de
zhǐ yì
旨意
chú le
除了
ài
méi yǒu
没有
zhēn lǐ
真理
huǒ
shì
huǒ
shì
fēi é
飞蛾
de
jìn tóu
尽头
méi
xiǎng
guò
yào
táo tuō
逃脱
wèi shén me
为什么
yào
táo tuō
逃脱
xiè xiè
谢谢
gěi
duàn
kuài lè
快乐
de
mèng yóu
梦游
rú guǒ
如果
wàng
le
qǐng
bāng māng
帮忙
jì de
记得
Canzone precedente
Budebu Ai, Pan Weibo
Canzone seguente
Zhizhuo, Tian Zhen

 
mappa del sito
InfoCina.net - Tutti i diritti riservati © 2007-2014
Traduzione a cura di Frédéric Pizzaia e CPost

Page served in 0.355s