Cerca nel dizionario nel sito
Il Club
(più di
50 000
iscritti!!!)

Download
GuoGe.mp3 (1M)

* passa il mouse su una parola per visualizzare la traduzione italiana.

Informazioni

曲名: 义勇军进行曲
    (中国国歌)
作曲: 聂耳 1935
作词: 田汉 1934

qǐ lai
起来
 
yuàn
zuò
nú lì
奴隶
de
rén men
人们
 
wǒ men
我们
de
xuè ròu
血肉
 
zhù
chéng
wǒ men
我们
xīn
de
cháng chéng
长城
 
Zhōng huá
中华
mín zú
民族
dào
le
zuì
wēi xiǎn
危险
de
shí hòu
时候
 
měi
rén
bèi pò
被迫
zhe
fā chū
发出
zuì hòu
最后
de
hǒu shēng
吼声
 
qǐ lai
起来
 
qǐ lai
起来
 
qǐ lai
起来
 
wǒ men
我们
wàn zhòng yì xīn
万众一心
 
mào
zhe
dí rén
敌人
de
pào huǒ
炮火
 
qián jìn
前进
 
mào
zhe
dí rén
敌人
de
pào huǒ
炮火
 
qián jìn
前进
 
qián jìn
前进
 
qián jìn
前进
 
jìn
 

 
mappa del sito
InfoCina.net - Tutti i diritti riservati © 2007-2014
Traduzione a cura di Frédéric Pizzaia e CPost

Page served in 0.328s